Sportongeval

Algemene principes

De Belgische voetbalbond is waarborgen overeengekomen bij de verzekeringsmaatschappij ARENA ter vergoeding van:
1° schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) en 2° lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen).

De begunstigden

Elk aangesloten lid van de KBVB, en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de bond en/of aangesloten clubs inrichten kunnen genieten van de tussenkomst van deze waarborgen:
1° De bij de KBVB aangesloten spelers al dan niet onderworpen aan de sociale zekerheid in hun hoedanigheid van speler, die als titularis of als invaller deelnemen aan een wedstrijd of aan een training zoals bij dit reglement bedoeld. Nochtans komen betaalde sportbeoefenaars, die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen arbeidsongevallen, niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten, noch voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid, noch voor vergoedingen voor overlijden.
2° De scheidsrechters en andere bij de bond aangeslotenen, speciaal door de bond afgevaardigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan voetbalwedstrijden en trainingen.
3° De gelegenheidsscheidsrechters.
4° De leden van bondsinstanties die een bondsvergadering moeten bijwonen of een bondszending moeten vervullen.
5° De niet-spelende aangeslotenen door de clubs afgevaardigd om officiële functies te bekleden, op voorwaarde dat hun naam op het wedstrijdblad voorkomt.
6° De geneesheren, kinesitherapeuten, verzorgers en onbezoldigde trainers, op voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij de bond.
7° De stewards van een club, aangesloten bij de KBVB en geldig toegewezen aan een club, die de ordediensten bijstaan ter gelegenheid van een wedstrijd.
8° De vrijwilligers, aangesloten bij de KBVB en toegewezen aan een club, die deze club bijstaan in haar activiteiten binnen de ruimte van het stadion, met uitzondering van alle extrasportieve manifestaties. De sportactiviteiten moeten plaatshebben naar aanleiding van wedstrijden en trainingen.

Administratieve procedure

Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld worden en dient, op straffe van verval, binnen de 21 dagen na het ongeval bij de dienst “Ongevallen” van de KBVB gemeld te worden door de Gerechtigde Correspondent van de club. Dit gebeurt, op straffe van nietigheid, op een door de bond ter beschikking gesteld formulier.

De verzekeraar staakt elke tussenkomst voor de kosten gemaakt na het hernemen van de sportactiviteit. Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt de verzekeraar echter niet tussen in een later ongeval indien niet medisch vaststaat dat het eerste ongeval geconsolideerd was op het ogenblik van het volgende ongeval.

Belangrijk: Wie alle modaliteiten en voorwaarden van de verzekeringspolis wil nalezen, kan dat doen via deze link: Boek B, bijlage 1: Verzekeringen